Podmínky soutěže

Cíle soutěže:

 • Seznámit širokou odbornou i laickou veřejnost s úrovní současného stavebnictví, architekturou a projektováním v Pardubickém kraji.
 • Podpořit kvalitní realizace staveb na vysoké stavebně technické, uživatelské a estetické úrovni a zviditelnit stavební kulturu a výsledky práce architektů, stavebních inženýrů a dodavatelských firem v Pardubickém kraji.
 

Podmínky pro účast v soutěži:

Do soutěže mohou být přihlášena pouze ta stavební díla respektive úpravy veřejného prostoru, která byla zhotovena, zkolaudována nebo uvedena do provozu v období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2023.

Do soutěže nelze přihlásit stavby, které byly již ohodnoceny organizátory a vyhlašovateli předchozího ročníku této soutěže.

Budou hodnoceny pouze stavby na území Pardubického kraje.

 

Vyhlašovatel na základě doporučení poroty určí nejvýše 4 stavby, kterým udělí titul „Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji“ a dále může udělit i čestná uznání. Vyhlašovatel na základě internetového hlasování současně udělí "Cenu veřejnosti". Dále bude udělena "Zvláštní cena poroty za nejlepší úpravu veřejného prostoru" a jednorázově pouze pro soutěž Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji "Zvlášní cena poroty za nejlépe upravenou a udržovanou okružní křižovatku v Pardubickím kraji". Ceny ani čestná uznání nemusí být na základě rozhodnutí vyhlašovatele uděleny.

Předběžný termín vyhodnocení soutěže, vyhlášení a zveřejnění výsledků se předpokládá během září 2023. Místo vyhlášení a termín budou v průběhu soutěže upřesněny.

 

Kritéria hodnocení:

Stavby budou posuzovány zejména podle těchto kritérií:

 • Architektonická kvalita stavby – její funkční, prostorové a výtvarné řešení
 • Začlenění stavby do okolního prostředí
 • Kvalita stavebních prací
 • Spokojenost stavebníka
 • Další kriteria, která zařadí do hodnocení porota pro jejich zvláštní přínos (originální koncepce, konstrukční řešení, vliv stavby na životní prostředí, úspory energií apod.)

Hodnocení bude probíhat dvoukolově. U staveb, které postoupí do druhého kola, musí být přihlašovatelem vytvořeny podmínky pro prohlídku stavby porotou soutěže.

 

Vyhlášení a ocenění nejlepších:

Titul „Stavba roku 2023 v Pardubickém kraji“ je spojen s právem používat ho pro referenční, reklamní a propagační argument.

Nominace budou zveřejněny v odborném tisku a na internetových stránkách Pardubického kraje a dalších vypisovatelů v předstihu před konečným vyhlášením vítězů soutěže. Nominované stavby budou uvedeny v samostatném přehledu soutěže, ve kterém bude zveřejněn seznam všech přihlášených firem s plnou adresou a kontaktním spojením.

Výsledky soutěže budou zveřejněny v tisku a oceněná díla budou zveřejněna v časopise "Stavebnictví" a na internetových stránkách vypisovatelů.

Porota:

Člen poroty nemůže být současně přihlášen do soutěže.

Porota bude sestavena ze zástupců:

 

Pardubického kraje                                 3

ČKAIT                                                     2

Svazu podnikatelů ve stavebnictví           1

Odborné veřejnosti                                 1

Celkový počet porotců                            7

 

Přihlášení do soutěže:

Přihlášku do soutěže může podat fyzická nebo právnická osoba, která

 • je vlastníkem, uživatelem či investorem stavby,
 • je autorem/projektantem stavby,
 • je dodavatelem stavby.

Podmínkou přihlášení do soutěže je předání dokumentace dle níže uvedených bodů 1 až 4 do uzávěrky soutěže na místo určené k podání přihlášek.

 

 

1.  Přihláška

Vyplněná přihláška (Přihláška.doc , Přihláška.rtf) se stručnou charakteristikou stavby - tento text bude použit pro prezentaci projektu na internetu.

Vložné (nevratná záloha na provozní náklady, vzniklé při veřejné soutěži) pro každou přihlášku do soutěže činí 500,- Kč. Zálohu je nutné před podáním přihlášky složit na účet číslo 43-5203880207/0100, vedený u Komerční banky, a.s., VS - 3639232400, SS - IČO přihlašovaného subjektu. Kopie dokladu o úhradě vložného musí být přiložena k přihlášce.

 

2.  Portfolio ve formátu A3

2.1. Textová část obsahující základní údaje o stavebním a tvůrčím týmu a o stavbě:

a)  údaje o stavbě:

Přehledná informace o stavebním díle obsahující název stavby, její místo, celkové náklady, popis stavby a její funkci, konstrukční a stavební řešení, dobu výstavby, použité technologie, materiály a výrobky, event. další podstatné údaje.

b)  údaje tvůrčím a realizačním týmu:

 • o autorech, návrhu a projektu realizovaného díla (přihlašovatel přebírá odpovědnost za případné nepřesnosti ve vztahu k autorskému právu)
 • o dodavatelské firmě: název, IČ, DIČ, sídlo/adresa, statutární zástupce, kontaktní spojení vč. kontaktní osoby, charakteristika činnosti firmy, převládající činnost, rozsah přímé dodávky na přihlašované stavbě
 • o rozhodujících spolupracujících firmách s udáním rozsahu jejich dodávky
 • o investorovi stavebního díla, jeho jméno, sídlo, statutárního zástupce a kontaktní osobu
 • o uživateli stavby, je-li odlišný od investora či majitele
 • čestné prohlášení o kolaudaci přihlášeného díla ve vymezeném časovém období

2.2 Výkresová a fotografická dokumentace:

Požadovaná dokumentace stavby bude obsahovat:

 • situaci stavby
 • půdorysy, řezy a případně schéma konstrukčního řešení stavebního detailu, popřípadě další dokumentaci nezbytnou pro správné posouzení stavby
 • minimálně 6 ks fotografií stavby o rozměrech 18x24 cm - interiéru i exteriéru

 

3. Prezentační panel

Prezentační panel jednostranně pojednaný (rozměrů 80 x 120 cm, orientovaný na výšku) bude obsahovat:

 • přehlednou informací o stavebním díle, autorovi projektové dokumentace, investorovi a zhotoviteli
 • fotodokumentaci exteriéru a interiéru podle vlastního výběru přihlašovatele

 

4. Dokumentace v elektronické podobě

Digitální dokumentaci na CD, DVD nebo USB nosiči:

 • dle bodu 1 v textovém editoru (formát RTF, DOC apod.)
 • dle bodů 2 a 3 v tiskovém rozlišení min. 300 dpi (formát PDF, TIF apod.).

Předané dokumentace všech staveb přihlášených do soutěže zůstávají majetkem vypisovatelů s právem publicity.

 

Uzávěrka přihlášek:

Uzávěrka přihlášek je 1. července 2023.

Místo pro doručení přihlášek a podání dokumentace – podatelna Krajského úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice.

Sekretariát soutěže: ČKAIT, Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, tel. 466 512 241, e-mail: pardubice@ckait.cz

 

Oceněné stavby

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Kontakt

sekretariát soutěže

pardubice@ckait.cz

oblastní kancelář ČKAIT
Masarykovo nám. 1544, 6. patro
530 02 Pardubice

+420 466 512 241

Vyhledávání

Reklama

© 2010 - 2023 Všechna práva vyhrazena.

OK ČKAIT Pardubice